شرکت ماهر پاکان گیل شماره ثبت: 2318، شرکت تامین نیروی انسانی

شرکت دارای مجوز و تأیید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین عضو انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و تأمین نیرو

  • پرستار سالمند و کودک

  • مهماندار

  • آشپز

  • نگهبان

  • سرایدار

  • مسئول غرفه نمایشگاهی

  • کارگر فنی و ساده